Norske lege- og tannlegestudenter i Polen vil få godkjent utdanningen sin i Norge.

4 november 2016

Løsningen innebærer at norske leger og tannleger som er utdannet i Polen, vil få autorisasjon i Norge etter fullført utdanning, uten veiledet praksis etter eksamen. De som søker om autorisasjon, må legge fram et sertifikat fra polske myndigheter som bekrefter at utdanningen er i samsvar med EU-reglene. Også Polen-utdannete leger som er i gang med eller som søker turnustjeneste, kan søke om sertifikat fra Polen og få norsk autorisasjon.

Polske helsemyndigheter uttaler at de vil utstede sertifikater til leger og tannleger med diplom fra polske læresteder. Disse sertifikatene vil bekrefte at utdanningen er i samsvar med EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv og at sertifikatet likestilles i Polen med annen dokumentasjon som direktivet krever. Det polske helsedepartementet opplyser at utdanningen er i samsvar med minstekravene til grunnutdanningen som lege eller tannlege som følger av artikkel 24 eller artikkel 34 i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv (2005/36/EF), og at polske helsemyndigheter vil utstede sertifikater som bekrefter dette. Dette gjelder både diplom som allerede er utstedt og diplom som utstedes senere.

Leger og tannleger med et slikt sertifikat vil ha rett til automatisk godkjenning av sine formelle yrkeskvalifikasjoner i Norge og i andre EU-/ EØS-land, i samsvar med direktivet artikkel 21, jf. artikkel 23 nr. 6.

Norsk autorisasjon vil bli gitt med hjemmel i forskrift om autorisasjon, lisens og spesialist- godkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits § 5 andre ledd.

Legene og tannlegene vil dermed kunne få autorisasjon uten først å ha gjennomført turnus eller annen veiledet praksis etter eksamen. Det polske helsedepartementet bekrefter at den polske lege- og tannlegeutdanningen gir tilstrekkelig praktisk opplæring, og oppfyller minimumskravene i direktivet på dette området. For de som ikke har til hensikt å praktisere yrket i Polen, vil det ikke være nødvendig å ta statseksamen i Polen. Studenter som ønsker det, kan likevel ta denne eksamenen på engelsk.

Les informasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norske-stude...

Helse- og omsorgsdepartementet har utformet et skriv om erklæringen: http://www.dagensmedisin.no/contentassets/0a794a1c0d9b45b399290d282697abd4/1043_001.pdf

Artikkel og videointervju med statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Dagens Medisin: http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/09/30/ha...

Joint Statement from the Minister of Health and Care Services of Norway and the Minister of Health of Poland https://www.regjeringen.no/globalassets/departemen...